ΔΕΥΑ Κοζάνης: Ποιοι δικαιούνται και πως εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο!!

by sierafm | Μάρτιος 13, 2018 9:44 πμ

Η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης με την 229/2012 απόφαση της, ενσωμάτωσε στο τιμολόγιο της επιχείρησης, το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.), με σκοπό να διευκολύνει τους αδύναμους οικονομικά καταναλωτές για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς αυτήν, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια, η διοίκηση της επιχείρησης με τις αποφάσεις  40/2015 και 223/2016, επιδίωξε να διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης  στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης και να διευρύνει  τον αριθμό των δικαιούχων απ’ τις ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, η διοίκηση της επιχείρησης, επιδίωξε το οικονομικό κόστος που θα επιβάρυνε τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου, να είναι σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της, δεδομένων κάθε φορά των συνθηκών και αναγκών της.

Για το λόγο αυτό και συνεκτιμώντας τα δεδομένα ότι αφενός το τιμολόγιο της τηλεθέρμανσης είναι πολύ οικονομικότερο από κάθε άλλη επιλογή θέρμανσης και αφετέρου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης της όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης, η διοίκηση της επιχείρησης δεν προχώρησε στην καθιέρωση κοινωνικού τιμολογίου τηλεθέρμανσης.

  Στο χρονικό διάστημα  εφαρμογής του Κοινωνικού Τιμολογίου ύδρευσης της επιχείρησης έχουν διαπιστωθεί τα εξής:

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, προτείνετε η βελτίωση του Κ.Τ.Υ., με την επιφύλαξη προσαρμογής του στην Κ.Υ.Α. 135275/22-05-2017, όταν αυτή εφαρμοστεί.

Συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι Κ.Τ.Υ.: 

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης εντάσσονται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους:

  1. Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης του τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης, για την περίοδο ισχύος αυτής, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο κριτήριο.
  2. Άνεργοι άνω των έξι (6) μηνών, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
  3. Συνταξιούχοι, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
  4. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως 99% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 9.000,00 ευρώ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 10.000,00 ευρώ. Τα παραπάνω όρια εισοδημάτων προσαυξάνονται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στο ενδεχόμενο της ύπαρξης και άλλων αναπήρων μελών στην οικογένεια του αιτούντος, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται, κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας από 67% έως 79%, κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας από 80% έως 99% και κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας 100%.

Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία από 67% έως 79%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας.

Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία από 80% έως 99%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας. Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία 100%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας με αυτό το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋπόθεση για την ένταξη του αιτούντος στο Κ.Τ.Υ., είναι η μη ύπαρξη οφειλών ή αν υπάρχουν, αυτές να είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση να τηρείται. Καταναλωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Τ.Υ., με προηγούμενες αποφάσεις, στο ενδεχόμενο που με την εφαρμογή της παρούσας θα πρέπει να απενταχθούν, παραμένουν σε αυτό έως την εναρμόνιση της παρούσας με την Κ.Υ.Α. 135275/22-05-2017, υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλών ή της τήρησης αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών αν υπάρχουν τέτοιες.

Αίτηση ένταξης – δικαιολογητικά – διαδικασία:

Η αίτηση για την ένταξη τους στο Κ.Τ.Υ., την οποία θα πρέπει να υποβάλουν οι καταναλωτές, θα συνοδεύεται:

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. είναι ετήσια και παρατείνεται κάθε φορά για ένα έτος αναλόγως του αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις με την ανανέωση των δικαιολογητικών, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω.

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. υλοποιείται από τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα για την αξιολόγηση των νέων αιτήσεων όταν υπάρχουν.

Όφελος ενταγμένων καταναλωτών – κόστη: 

Στις παραπάνω κατηγορίες για την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου ισχύουν τα εξής:

Το μέγιστο ετήσιο κόστος για την επιχείρηση, με το προτεινόμενο τιμολόγιο, για κάθε ενταγμένο καταναλωτή στο νέο Κ.Τ.Υ. της πόλης της Κοζάνης είναι 82,28€ και των Τ.Δ. είναι 97.23€.

Το μέγιστο ετήσιο όφελος του ενταγμένου καταναλωτή στο Κ.Τ.Υ., με το προτεινόμενο τιμολόγιο είναι: για την πόλη της Κοζάνης 99,01€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό 116,80€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση χωρίς βιολογικό καθαρισμό 97,72€ και για τα Τ.Δ. χωρίς αποχέτευση 80,76€.

Στο ενδεχόμενο που οι ενταγμένοι καταναλωτές στο Κ.Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αγγίξουν τους 2.000, το κόστος για την επιχείρηση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 180.000,00 ευρώ.

Απένταξη – επανένταξη, έναρξη ισχύος:

Οι καταναλωτές απεντάσσονται από το Κ.Τ.Υ., πάντα μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής (η οποία για τον σκοπό αυτό συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου κάθε έτος), στις παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κ.Τ.Υ..
  2. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έληξαν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκαν τα νεότερα.
  3. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου συμπληρώθηκαν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και δεν έχουν ρυθμιστεί.
  4. Άμεσα αν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν είναι αληθή (με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής στην μηνιαία συνεδρίαση της).

Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν απενταχθεί από το Κ.Τ.Υ., μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης. Ο μέγιστος αριθμός επανεντάξεων στο Κ.Τ.Υ., αν οι απεντάξεις οφείλονταν στις παραπάνω περιπτώσεις 2 , 3 και 4, είναι τρεις (3) .

Source URL: https://sierafm.gr/%ce%b4%ce%b5%cf%85%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%89/