Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 28 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 28 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε  27 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Σιάτιστας. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Ετήσιος απολογισμός 2018 και προγραμματισμός Δράσεων 2019 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
3 Έγκριση του προϋπολογισμού, της εισηγητικής έκθεσης και του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2019. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.
4 Έγκριση των απολογισμών – ισολογισμών της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικών ετών 2016 & 2017. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.
5 Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.
6 Αποζημίωση Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.
7 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
8 Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
9 Διαγραφή ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δήμου Βοΐου προς τρίτους. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
10 Οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων δημοτών. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
11 Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτ. Μακεδονίας, για την οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων δημοτών. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
12 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Βοΐου. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
13 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 297/20018 Α.Δ.Σ. με θέμα: [Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»]. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
14 Αποδοχή της αρ. 597/15-02-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5030293 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
15 Αποδοχή της αρ. 605/15-02-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5030240 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
16 Αποδοχή της αρ. 622/15-02-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5030590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
17 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» για την πράξη με τίτλο : Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε δομή που Βοήθεια και Φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων που κατοικούν σε απομακρυσμένα χωριά του Βοΐου. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
18 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
19 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». -Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
20 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΝΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΤΑΓΑΡΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
21 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 & της υπ΄ αριθμ. 16/2019 απόφασης με θέμα: «Υποχρεωτική αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/2018 και ΦΕΚ 3635/Β΄/2018)». -Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
22 Τροποποίηση συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Σχ. Α/θμιας Επιτροπής & Δ.Συμ/λος. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτροπής & Δ. Συμ/λος.
23 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Β/θμιας Σχ. Επιτροπής & Αντιδήμαρχος.
24 Έγκριση κατεπείγουσας και έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Βοΐου κ. Δ. Λαμπρόπουλου, στην Αθήνα, στις 22-23/3/2019. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
25 Αντικατάσταση των παραιτηθέντων δημοτικών συμβούλων από τις επιτροπές τα Ν.Π. και λοιπά όργανα που έχουν ορισθεί – εκλεγεί με Α.Δ.Σ. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
26 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για διάφορες επιχειρήσεις του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.
27 Αιτήματα της Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτροπής & Δ.Συμ/λος.
28 Αιτήσεις.


Ετικέτες που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό το άρθρο:
Δήμος Βοΐου

Άλλες ειδήσεις

Γ’ Εθνική: Με ηθικό και αισιοδοξία Φούφας και Αμύνταιο . Πίστη για επιστροφή στις νίκες η ΑΕΠ

Με τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση την Κυριακή για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας στην Γ εθνική

Στη Σιάτιστα η 11η Πανελλήνια Συγκέντρωση Φίλων Ελεύθερης Ιππασίας στις 19-20 Μαΐου 2018

Το Δ.Σ. του Ιππικού Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας «Άγιος Μόδεστος», σας προσκαλεί στην «11η Πανελλήνια Συγκέντρωση Φίλων Ελεύθερης Ιππασίας», στις

Δήμος Σερβίων Βελβεντού: Ρύθμιση οφειλών

Με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017) δίνετε η δυνατότητα σε οφειλέτες του Δήμου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους

Χωρίς σχόλια

Γράψτε σχόλιο
Χωρίς σχόλια ακόμα! Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτή την είδηση!

Γράψτε ένα σχόλιο

<

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.